พช.ชุมพร ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธวัช อนิลบล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  ประชุมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร  ในการจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เพื่อจะได้นำข้อสรุปฯ ไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดชุมพรต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)