จังหวัดชุมพร : ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมกับส่งเสริมเผยแพร่ช่องทางให้เข้าถึง เครื่องมือการออมเงิน ตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ซึ่งมีผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร นางสาวประดับชูดำรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)