ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมรกตทวิน อ. เมือง จ.ชุมพร กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จำนวน ๘ อำเภอ ๕๖ คน โดย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรบรรยายพิเศษ และนางสาววาสนา บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร นายตรอน นิลยกานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร

(Visited 1 times, 1 visits today)