งานวันคนพิการสากล

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่ายองค์กรคนพิการ จัดงานวันคนพิการสากล ซึ่ง นางสาววาสนา  บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพรโดยนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร พร้อมกับได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับบุคคลพิการตัวอย่าง และหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)