ประชุมมอบนโยบายแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.นางสาววาสนา  บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมมอบนโยบายแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๖ ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑

(Visited 1 times, 1 visits today)