ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ.

วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ.โดย นางสาววาสนา บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ กระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2561 และนายวรรธนพงศ์ คงนคร นายณัฐพล กลับสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม

(Visited 1 times, 1 visits today)