เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวประดับ ชูดำ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 23 มกราคม 2563